O projekte

Projekt ITHACA je prelomová iniciatíva zameraná na zlepšenie nášho chápania zložitosti a kontroverzií okolo integrácie umelej inteligencie (AI) v oblasti občianskej participácie. Cieľom projektu je podporovať zodpovedné postupy výskumu a inovácií, ktoré zosúlaďujú technológie AI s ľudskými právami, hodnotami a etickými princípmi. Konečným cieľom ITHACA je maximalizovať pozitívny vplyv AI na demokratické inštitúcie a procesy. V rámci projektu bude vyvinutá a otestovaná online diskusná platforma, ktorá bude zahŕňať ľudské a sociálne aspekty do procesu navrhovania.

Platforma bude navrhnutá tak, aby bola zameraná na človeka a bola transparentná. Osobitnú pozornosť bude venovať aj potrebám zraniteľných skupín. ITHACA prostredníctvom pilotných aktivít v dvoch krajinách EÚ (Rumunsko a Slovensko) posúdi potenciál AI na zvýšenie účasti občanov na miestnej samospráve. Okrem toho, minimalizuje nepriaznivé účinky a umožní občanom získať vedomosti o príslušných modeloch AI. Projekt tiež poskytne škálovateľné nástroje na identifikáciu bezpečnostných rizík a zabezpečenie súladu s princípmi spravodlivosti a súkromia v systémoch založených na AI.

Na základe svojich skúseností s implementáciou, projekt ITHACA poskytne rámec pre správu údajov v súlade  s etickými princípmi a postupmi pre AI platformy občianskej angažovanosti, ako aj politické odporúčania týkajúce sa  začlenenia filozofických, právnych a etických hodnôt do vývoja takýchto platforiem.

Všetky potrebné informácie o projekte ITHACA nájdete tiež  v našom letáku.

Ak chcete zostať informovaní o najnovšom vývoji v oblasti AI a občianskej participácie, sledujte projekt ITHACA na sociálnych sieťach.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Europe Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.